Forfaits Voyage en Inde centrale

Delhi 1N - Agra 1N - Gwalior 1N- Khajuraho 1N - Orchha 1N - Bhopal 2N - Indore 2N - Jalgaon 1N - Aurangabad 2N - Bombay (Mumbai) 1N
Delhi 1N - Agra 1N - Bharatpur 1N - Jaipur 2N - Ranthambore 2N - Shivpuri - Khajuraho 1N - Bandhavgarh 2N - Kanha 2N - Bombay (Mumbai) 1N
Delhi 1N - Jaipur 2N - Agra 1N - Gwalior 1N - Orchha 1N - Khajuraho 1N - Varanasi (Banaras) 1N - Kathmandu 3N - Delhi